Zadania Biblioteki

Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych, oświatowych, kulturalnych, cywilizacyjnych i informacyjnych mieszkańców Miasta i Gminy Kolbuszowa oraz Powiatu Kolbuszowskiego, uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.


Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona zbiorów bibliotecznych.
2. Udostępnianie zbiorów na miejscu, prowadzenie wypożyczeń do domów oraz wypożyczeń międzybibliotecznych.
3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej przy wykorzystaniu nowoczesnych metod informatycznych.
4. Popularyzowanie czytelnictwa i wiedzy.
5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci a w szczególności z bibliotekami z terenu gminy i powiatu oraz z organizacjami i instytucjami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, oświatowych i kulturalnych mieszkańców gminy i powiatu.
6. Zbieranie i udostępnianie materiałów z historii i współczesności regionu.
7. Wydawanie bibliografii regionalnej.
8. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad bibliotekami, filiami i punktami bibliotecznymi z terenu powiatu kolbuszowskiego.
9. Opracowywanie sprawozdań i planów pracy rocznych i wieloletnich.
10. Opracowywanie i wdrażanie nowych metod pracy przy wykorzystywaniu nowoczesnych zdobyczy techniki w szczególności informatyki.
11. W miarę posiadanych możliwości wydawanie i wspomaganie wydawnictw regionalnych.
12. Stosowanie innych form udostępniania zbiorów bibliotecznych uwzględniające potrzeby czytelnicze dzieci i młodzieży, ludzi starszych i niepełnosprawnych.
13. Organizacja konferencji, seminariów i narad szkoleniowych w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek.
14. Pomoc innym bibliotekom w zakresie ustalonym innymi przepisami i porozumieniami.
15. Archiwizowanie piśmiennictwa i dokumentów życia społecznego Miasta i Gminy Kolbuszowa i Powiatu Kolbuszowskiego.
16. Doskonalenie metod i form pracy w bibliotece.


Biblioteka może podejmować inne zadania wynikające z potrzeb lokalnego środowiska w ramach posiadanych środków finansowych

 

Opublikowane przez: Andrzej Jagodziński | Data wprowadzenia: 2016-09-08 10:36:29.
Data wprowadzenia: 2016-09-08 10:36:29
Opublikowane przez: Andrzej Jagodziński