Gospodarka Finansowa Biblioteki

Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.


Organizator może ustanowić i przyznawać doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury. Nagrody przyznaje Burmistrz Kolbuszowej na wniosek dyrektora Biblioteki lub Społecznej Rady Bibliotecznej.


Biblioteka jest finansowana z budżetu Miasta i Gminy a w części dotyczącej realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej z budżetu powiatu, a także z dochodów własnych, darowizn, dotacji celowych i z innych źródeł.


Biblioteka sporządza i przedkłada do zatwierdzenia bilans roczny Burmistrzowi Kolbuszowej.


Biblioteka może prowadzić księgarnię oraz inną działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest w całości na cele statutowe biblioteki.

 

Opublikowane przez: Andrzej Jagodziński | Data wprowadzenia: 2016-09-08 10:38:09.
Data wprowadzenia: 2016-09-08 10:38:09
Opublikowane przez: Andrzej Jagodziński